English to Tamil Translation | englishtotamil.in

FREE ENGLISH TO TAMIL TRANSLATION | INSTANT TAMIL ONLINE CONVERTER

Translate English to Tamil (ஆங்கிலத்தை தமிழுக்கு மொழிபெயர்க்கவும்) | Tamil to English Translate | Thanglish to Tamil Typing


Character: 0/4000
Words: 0
Character: 0
Words: 0
 
|

ENGLISH TO TAMIL 

Translate English to Tamil | (ஆங்கிலத்தை தமிழுக்கு மொழிபெயர்க்கவும்) English to Tamil | English to Tamil Translation | English to Tamil Meaning | English to Tamil Translate | English to Tamil Typing

English to tamil translation tool

➨ Our English to Tamil Translation Tool is powered by Google Translation API

➨ This translation tool is FREE

➨ Instant Online Translation

➨ Unlimited translation

➨ High Accuracy Rate

➨ Get translated text in Unicode Tamil fonts. This means you can copy and paste it anywhere on the Web or Desktop or mobile applications.

Can I translate from Tamil To English?

Yes. To translate from Tamil to English visit this link ➨ Tamil to English

Can I type from Thanglish To Tamil?

Yes. To type from Thanglish To Tamil visit this link ➨ Thanglish To Tamil

English to Tamil Translation

Translate Tamil to English – CLICK HERE

FOLLOW USenglishtotamil

 
english to tamil
ENGLISH TO TAMIL TRANSLATE
tamil to english typing
ENGLISH TO TAMIL TRANSLATE

Translate English to Tamil (ஆங்கிலத்தை தமிழுக்கு மொழிபெயர்க்கவும்)

போட்டி தேர்விற்கு தயார் செய்து கொண்டிருப்பவரா நீங்கள்,

உங்களுக்காகவே தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது நமது English to Tamil Translation Tool. நீங்கள் இதை பயன்படுத்தி எந்த ஒரு ஆங்கில வார்த்தைகளையும் தமிழில் மொழி பெயர்க்கலாம்.

எளிதாக தமிழ் வழியில் ஆங்கிலம் கற்கலாம்.

TNPSC Group 2 Translation in English to Tamil Section

டிஎன்பிஎஸ்சி மற்றும் யுபிஎஸ்சி நடத்தும் போட்டி தேர்விற்கு தயார் செய்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு இது மேலும் உதவும்.

English to Tamil Translation | English to Tamil Meaning | English to Tamil Translate | English to Tamil Typing

englishtotamil

 

ENGLISH WORDS TAMIL WORDS
Welcome Hall வரவேற்பு மண்டபம்
Hello Everyone எல்லோருக்கும் வணக்கம்
I Like you நான் உன்னை விரும்புகிறேன்
We நாம்,நாங்கள்
நான்
You நீங்கள், நீ, உங்களை,உன்னை
He அவர், அவன்
She அவள்
It அது
Us எங்களுக்கு, எங்களை,நமக்கு, நம்மை
They அவர்கள்
Them அவர்களுக்கு
This இந்த, இது
These இவை, இவர்கள்
That அந்த, அது
Those அவை, அவர்கள்
And மற்றும்
Here  இங்கு
There அங்கு
Go போ, போய்
Come வா, வாருங்கள்
What என்ன
Why ஏன்
When  எப்பொழுது
How எப்படி
Who யார்
Whom  யாருக்கு, யாரை
Whose யாருடைய
Where எங்கே
Which எந்த, எது, எவை
Is  இருத்தல், இருக்கிறது
Are இருக்கின்றன, இருக்கிறீர்களா, இருக்கிறார்கள்
Was  இருந்ததா, இருந்தேன்
Were  இருந்தோம், இருந்தீர்களா, இருந்தார்கள்
Can  முடியும்
Will, Shall  விருப்பம், எதிர்கால
Could முடிந்த
Should வேண்டும், தவிர்க்க முடியாத ஒன்று
Would என்று, வருங்கால
Might பரிந்துரைக்கலாம்
Anybody  யார்வேண்டுமானாலும், யாரையும்
Everybody ஒவ்வொருவரும், அனைவரும், அனைவருக்கும்
Nobody  யாரும், ஒருவருமில்லை
Somebody  யாரோ ஒருவர், யாராவது ஒருவர்
Nothing  எதுவும் இல்லை, எதுவும்
Anything  ஏதாவது ஒன்று
Something  ஏதோ ஒன்று
Everything எல்லாம், ஒவ்வொரு பொருளும்
Either  இரண்டில் ஒன்று
Neither இரண்டும் இல்லை
Each  ஒவ்வொரு
On மீது, மேல்
In உள்ளே, இல், இடத்தில்
Under அடியில், கீழே
Over மேலே,முடிந்து
Above ஒன்றிற்கும் மேலாக, மேலே
Below தாழ்வாக, தாழ,கீழே
Into உள்நோக்கி, உள்ளாக
Out வெளியே
From இருந்து, முதல்
To இடத்திற்கு ,வரை
Before  முன்பு
After   பிறகு
Near அருகில், பக்கத்தில்
Far  தொலைவில், தூரத்தில்
Along  சேர்ந்து, கூட
Across குறுக்கே
Among  மத்தியில்
In front of  முன்னால்
Behind  பின்னால்
At மணிக்கு, இடத்தில்
During  போது, நேரத்தினிடையே
In spite of அப்படி இருந்தும்
Despite எதிர்மாறாகவே
Except தவிர
Between  இடையே
Beside பக்கத்தில்
Besides  மேற்கொண்டு
Due to காரணமாக
Away  தூரமாய்
Since  பின்பு, தொடங்கி, முதற்கொண்டே
How to use this  இதை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது
How are you ?  நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள் ?
I am fine and you?   நான் நலம் மற்றும் நீ?
What is your name? உங்கள் பெயர் என்ன?
My name is Krishna என் பெயர் கிருஷ்ணா
Pleased to meet you உங்களை சந்தித்ததில் மகிழ்ச்சி
Thank you நன்றி
Excuse me / Sorry  மன்னிக்கவும்
See you சந்திப்போம்
Good morning காலை வணக்கம்
Good afternoon  மதிய வணக்கம்
Good night  இனிய இரவு
Have a good journey ஒரு நல்ல பயணம்
Do you speak English? நீங்கள் ஆங்கிலம் பேசுகிறீர்களா?
I don’t speak Tamil well  நான் தமிழ் நன்றாக பேசமாட்டேன்
I don’t understand   எனக்கு புரியவில்லை
Please speak slowly மெதுவாக பேசுங்கள்
Where are the restrooms?  ஓய்வறைகள் எங்கே?
Can I change money? நான் பணத்தை மாற்ற முடியுமா?
How much is this? இது எவ்வளவு?
It’s too expensive இது மிகவும் விலை உயர்ந்தது.
Please say it again தயவுசெய்து மீண்டும் சொல்லுங்கள்
Left / Right / Straight இடது / வலது / நேராக

thanglish to tamil typing
ENGLISH TO TAMIL TRANSLATE
thanglish to tamil typing
ENGLISH TO TAMIL TRANSLATE
Features you should know Our English to tamil Translation Tool

For E.g. typing,

“India is multi cultural country”

will be translated into

“இந்தியா பல கலாச்சார நாடு”

English sentence and phrase will be translated into Tamil meaning

Use our English to Tamil translator tool as working on English to Tamil dictionary.

For E.g.typing,

“Urban” meaning in Tamil“நகர்ப்புறம்”

“Adventure” meaning in Tamil “சாகசம்”

English to tamil translation tool

➨ Our English to Tamil Translation Tool is powered by Google Translation API.
➨ This translation tool is FREE.
➨ Instant Online Translation.
➨ Unlimited translation.
➨ High Accuracy Rate.
➨ Get translated text in Unicode Tamil fonts. This means you can copy and paste it anywhere on the Web or Desktop or mobile applications.

Can I translate from Tamil To English?

Yes. To translate from Tamil to English visit this link Tamil to English

Can I type from Thanglish To Tamil?

Yes. To type from Thanglish To Tamil visit this link Thanglish To Tamil

Our Network

THATS TAMIL

4 thoughts on “English to Tamil Translation | englishtotamil.in”

  1. This is a nice website for translating the contents into a respective language. Also, this website’s UI is very user-friendly.

    Reply

Leave a Comment