TAMIL TO ENGLISH TRANSLATION | INSTANT ENGLISH CONVERTER

Translate Tamil to English (தமிழிலிருந்து ஆங்கிலத்திற்கு மொழி பெயர்த்தல்)

போட்டி தேர்விற்கு தயார் செய்து கொண்டிருப்பவரா நீங்கள்,

உங்களுக்காகவே தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது நமது Tamil to English Translation Tool. நீங்கள் இதை பயன்படுத்தி எந்த ஒரு தமிழ் வார்த்தைகளையும் ஆங்கிலத்திற்கு மொழி பெயர்க்கலாம்.

Char: 0
Words: 0
 எளிதாக தமிழ் வழியில் ஆங்கிலம் கற்கலாம்.

Welcome to our Tamil to English typing tool website!

We understand the importance of being able to communicate in multiple languages in today’s globalized world. And for those who speak Tamil, being able to type in the language and translate it to English can be crucial for both personal and professional purposes. That’s why we’ve created a user-friendly and efficient online tool that allows you to type in Tamil and translate it to English in just a few simple steps.

Our Tamil to English typing tool is designed with ease of use in mind. The interface is intuitive and easy to navigate, making it suitable for both beginners and advanced users. The tool is also accessible from any device with internet access, so you can use it on the go, whether you’re working on a desktop computer, laptop, or mobile device.

tamil to english

One of the standout features of our tool is its accuracy. Our tool uses advanced algorithms to ensure that the translation is as accurate as possible. This means that you can trust the translation to be true to the original meaning of the text, whether you’re translating a personal message or a professional document.

Another feature that sets our tool apart from others is the speed at which it operates. Our tool is designed to quickly and efficiently translate your text, so you don’t have to wait around for the results. This can save you valuable time, especially when you’re working on a deadline.

Our tool is also versatile, it allows you to translate a wide range of text, from simple phrases to entire documents. This makes it suitable for a wide range of applications, from personal communication to professional translation.

In addition to its user-friendly interface and efficient translation, our tool also offers a variety of customization options. You can choose from a range of font styles and sizes to suit your needs and preferences. This allows you to make the text look more professional or personal depending on the context.

Our Tamil to English typing tool is the perfect solution for anyone looking to communicate in both languages. Its user-friendly interface, speed, accuracy and versatility make it suitable for a wide range of applications. Whether you’re a student, a professional, or simply someone who wants to communicate in Tamil online, our tool can help you do so with ease and confidence. Try it out today and experience the convenience and efficiency of our tool for yourself!

Tamil to English Translate Tool

tamil to english translation

Tamil is one of the oldest languages in the world, spoken by over 70 million people globally. It is the official language of the Indian state of Tamil Nadu and the Union Territory of Puducherry. With the rise of the internet and the growing need for communication and information sharing in different languages, online tools for typing in Tamil have become increasingly popular. In this blog post, we will explore the different uses of Tamil to English typing online tools and how they can benefit users.

Uses of Tamil to English Typing Tool

Writing Emails and Documents

With the growing popularity of online communication, many people find themselves needing to write emails or documents in Tamil. Tamil to English typing online tools make this process much easier and more efficient. These tools allow users to type in Tamil and automatically convert it to English, making it easy to communicate with people who do not speak Tamil.

Social Media

Social media platforms such as Facebook, Twitter, and Instagram have become an integral part of modern communication. Many people use these platforms to share information, updates, and personal thoughts with friends and family. Tamil to English typing online tools can be used to easily translate posts and comments from Tamil to English, making it easier for non-Tamil speakers to understand and engage with the content.

Online Learning

Online learning has become increasingly popular in recent years, with many universities and educational institutions offering courses in various languages. Tamil to English typing online tools can be used to easily translate course materials and assignments, making it easier for non-Tamil speaking students to participate in online classes and complete assignments.

Translation Services

Many businesses and organizations require professional translation services to communicate with clients and customers in different languages. Tamil to English typing online tools can be used by translators to easily convert written content from Tamil to English, making it more accessible to a wider audience.

tamil to english typing

Search Engine Optimization

Search Engine Optimization (SEO) is an important aspect of digital marketing, and it is essential for businesses to have their website content optimized for search engines. Tamil to English typing online tools can be used to translate website content from Tamil to English, making it more accessible to a wider audience and increasing the chances of it being found by search engines.

News and Media

News and media organizations often report on events and happenings in different languages. Tamil to English typing online tools can be used to translate news articles and media reports from Tamil to English, making it more accessible to a wider audience.

 Tamil to English typing online tools are incredibly useful for a wide range of applications. They make it easy to communicate, learn, and engage with a wider audience. Whether you’re a student, a translator, a business owner, or simply someone who wants to stay connected with friends and family, these tools can help you make the most of your online experience. With the help of these tools, the language barrier between Tamil and English can be easily overcome, making the world a more connected place.

TNPSC Group 2 Translation in Tamil to English Section

டிஎன்பிஎஸ்சி மற்றும் யுபிஎஸ்சி நடத்தும் போட்டி தேர்விற்கு தயார் செய்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு இது மேலும் உதவும்.

Tamil to English Translation | Tamil to English Meaning | Tamil to English Translate | Tamil to English Typing

TAMIL WORDSENGLISH WORDS
மோசமாக இல்லைNot bad
எல்லாம் எப்படிப் போகிறது?How’s it going?
அருமைAwesome
பைத்தியம்,வெறிபிடித்தCrazy
போய்விடுGo away
அப்படியாIs it
முட்டாள்Stupid
மிக நன்றுToo good
போதும்Enough
நான் நன்றாக இருக்கிறேன்.நன்றிI am Fine. thanks
மச்சான்Dude
நான் ஒரு கார் வாங்கணும்I want to buy a car
உள்ளே வாருங்கள்Please come inside
கிரிக்கெட் எனது பொழுதுபோக்குCricket is my hobby
சரி பின்னர் சந்திப்போம்Okay see you later
நீ அழகாக இருக்கிறாய்You look beautiful
நான் பேருந்தை தவறவிட்டேன்I missed the bus
உங்களுக்கு பசிக்கிறதா?Are you hungry
எனக்கு தாகமாக இருக்கிறதுI am thirsty
அவர் என்னிடம் பேசும் விதம் எனக்குப் பிடிக்கவில்லைI don’t like the way he talks to me
நான் பயப்படவில்லைI am not afraid
நான் எதற்கும் பயப்படவில்லைI am not afraid of anything
நான் யாருக்கும் பயப்படவில்லைI am not afraid of anyone
என்னை காயப்படுத்த வேண்டாம்Don’t hurt me
என்னை மீண்டும் காயப்படுத்த வேண்டாம்Don’t hurt me again
உங்கள் திறன்களை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள்Develop your skills
இது தவறான பதில்This is wrong answer
எந்த பதிலும் இல்லை / பதில் இல்லைThere is no response / No Answer
நடிக்க வேண்டாம்Don’t pretend
அதற்கு பதிலாக எல்லாவற்றையும் அறிந்ததாக நடிக்க வேண்டாம்Don’t pretend to know everything instead
பொத்தானை அழுத்தினீர்களா?Did you press the button?
தயவுசெய்து அதை ஏற்றுக்கொள்Please accept it
நான் நம்பவில்லைI don’t believe
நான் அதை நம்பவில்லைI don’t believe it
நான் கடவுளை நம்பவில்லைI don’t believe in god
நான் உன்னை நம்பவில்லைI don’t believe you
அது உண்மை இல்லைThat’s not true
அது உண்மையான தேன் அல்லThat’s not true honey
அவர் சீக்கிரம் சாப்பிட்டார்He ate soon
அவளுக்கு அது நிச்சயமாகத் தெரியும்She know that for sure
5 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு, நான் வீட்டிற்குச் செல்கிறேன்After 5 minutes, I go to home
யாரோ ஒருவர் இருக்க வேண்டும்Get There must be someone
எதையும் உள்ளே வைக்க வேண்டாம்Don’t put anything inside
அவரைப் பொறுத்தவரை, நான் ஒரு கெட்டவன்According to him, I am a bad guy
உண்மையான விலை ரூ.10 மட்டுமேActual price is Rs.10 only
நான் சினிமா செல்ல விரும்பவில்லைI don’t want to go to cinema
அதனால் என்ன?So what?
அவர் எப்போதும் சுறுசுறுப்பாக இருப்பார்He is always active
நான் இன்னும் சாப்பிடுகிறேன்I am still eating
அவரை திட்ட வேண்டாம்Don’t scold him
நாங்கள் இருவரும் இதைச் செய்தோம்We both did this
தயவுசெய்து அவரை அழைக்கவும்Please call him
தயவுசெய்து அவரை இப்போது அழைக்கவும்please call him now
தயவுசெய்து அவரை திரும்ப அழைக்கவும்please call him back
நாளை அவரை அழைக்கவும்please call him tomorrow
எதுவும் மிச்சமில்லைNothing is left
இனிமேல் அவரை அழைக்க வேண்டாம்Don’t call him hereafter one
ஏன் அவரை அடித்தீர்கள்?Why did you hit him?
அவரை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்லுங்கள்Take him to the hospital
அவரை அழைத்து வாருங்கள்Bring him
அவரை மீண்டும் கொண்டு வாருங்கள்Bring him back
அவரை வீட்டிற்கு அழைத்து வாருங்கள்Bring him home
இதை அவரிடம் சொல்லுங்கள்Tell this to him
நான் உங்களுக்கு உதவலாமா?Can I help you?
மேலே செல்Go up
மாடிக்குச் செல்லுங்கள்Go upstairs
நீங்கள் விரும்பினால் மாடிக்குச் செல்லுங்கள்Go upstairs if you want to
படிக்கட்டுகளில் செல்லுங்கள்Go up the stairs
தெருவுக்குச் செல்லுங்கள்Go up the street
நீங்கள் இங்கு எவ்வளவு காலம் வேலை செய்கிறீர்கள்?How long do you work here?
நான் தினமும் கோவிலுக்குச் செல்கிறேன்I go to temple everyday
ஏன் இங்கு வந்தீர்கள்?Why you came here?
எந்த கடையில் துணி எடுத்தீர்கள்Which shop did you buy the cloth?
என்ன சாப்பிட விரும்புகிறீர்கள்What would you like to eat?
நான் காரில் வந்தேன்I came by car
அவள் என் தங்கைShe is my younger sister
அவர் என் தம்பிHe is my younger brother
உங்களுக்கு புரியவில்லையா?Didn’t you understand?
இது உன்னுடையதா?Is this yours?
யார் கொடுத்தார்கள்?Who gave it?
சாப்பிட்டுவிட்டு வாருங்கள்Have meals and come
வேலையைத் தொடங்குங்கள்Start the work
வேலையை முடித்துவிட்டு டிவி பார்க்கவும்Finish the work and watch TV
கொஞ்சம் காபி தயார் செய்து அவருக்குக் கொடுங்கள்Prepare some coffee and give it to him
என்னிடம் பணம் உள்ளதுI have money
எனக்கு காபி வேண்டும்I want coffee
எனக்கு பாலுடன் காபி வேண்டும்I want coffee with milk
நான் நாளை வரவில்லைI don’t come tomorrow
நாங்கள் யாருக்காகவும் காத்திருக்க மாட்டோம்We don’t wait for anybody
அவர் போவதில்லைHe doesn’t go
அவர் பள்ளிக்கு செல்வதில்லைHe doesn’t go to school
அவருக்கு என் பெயர் தெரியும்He knows my name
பஸ் சரியான நேரத்தில் வரவில்லைBus didn’t come in time
அது எனக்குத் தெரியாதுI don’t know that
எனக்கு அந்த இடம் தெரியாதுI don’t know that place
அந்த நபரை எனக்குத் தெரியாதுI don’t know that person
எனக்கு அந்த வார்த்தை தெரியாதுI don’t know that word
எனக்கு அந்த பெண் தெரியாதுI don’t know that woman
எனக்கு அது தெரியாதுI don’t know that one
நாம் இங்கிருந்து என்ன கொண்டு போகலாம்?What can we bring from here? or What shall we take from here?
இங்கிருந்து நாம் என்ன எடுக்க முடியும்?What can we take from here?
எங்களுக்கு உணவு பிடிக்கவில்லைWe didn’t like the food
இப்போது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்?What shall we do now?
ராஜுவிடம் கொடுங்கள்Give it to Raju
சாப்பாடு நன்றாக இருந்ததா?Was the meal good?
நான் இப்போது என்ன செய்ய வேண்டும்?What shall I do now?
நீங்கள் வேலையை முடித்தீர்களா?Did you finish the work?
நாளை சந்திப்போம்See you tomorrow
நாளை காலை சந்திப்போம்see you tomorrow morning
நீ என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய்?What are you doing?
சாப்பிட்டாயா ?Have you eaten?
உன் வேலையை செய்Do your work
எனக்கு தமிழ் தெரியும்I know Tamil
ஒரு நிமிடம் இங்கு வாருங்கள்Come here for a minute
தயவுசெய்து நாளை வாருங்கள்Please come tomorrow
தயவுசெய்து நாளை காலை வாருங்கள்please come tomorrow morning
ஏன் அப்படிச் சொல்கிறாய்?Why do you say that?
உனக்கு என்ன வேண்டும்?What do you want?
எப்படி செய்வது?How to do?
நீங்கள் எங்கே போகிறீர்கள்?Where are you going?
நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள்?How are you?
எப்படி செல்வது?How to go?
அது எப்போது?When is it?
அது என்ன?What is that?
நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீர்கள்?Where are you?
Tamil to English translation tool

➨ Our Tamil to English Translation Tool is powered by Google Translation API.
➨ This translation tool is FREE.
➨ Instant Online Translation.
➨ Unlimited translation.
➨ High Accuracy Rate.
➨ Get translated text in Unicode Tamil fonts. This means you can copy and paste it anywhere on the Web or Desktop or mobile applications.

Can I translate from English To Tamil ?

Yes. To translate from English To Tamil visit this link ➨ English To Tamil

Can I type from Thanglish To Tamil?

Yes. To type from Thanglish To Tamil visit this link ➨ Thanglish To Tamil

englishtotamil

Read Also

TAMIL – thatstamil

tnpsc photo compressor

tnpsc photo size reducer and tnpsc photo compressor

Today Rasi Palan in Tamil

3 thoughts on “TAMIL TO ENGLISH TRANSLATION | INSTANT ENGLISH CONVERTER”

Leave a Comment